Preporuke u konzultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije

Temeljem odredbi članka 101. stavak (1) točka e.) Zakona o zaštiti potrošača u BiH („Sl. glasnik BiH“ br.25/06) Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, donosi s lj e d e ć e P R E P O R U K E o konsultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije

Pročitaj više
Smjernice i preporuke u Sektoru potrošačkih kredita

Na temelju odredbi člana 101. stav (1). tač. e.), f.) i g.)  Zakona o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 25/06) i s tim u vezi inicijativi i zaključcima  sa sastanka Inspektorata Federacije BiH i Republike Srpske održanog dana 24.04.2009.godine, Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH donosi Smjernice i preporuke u Sektoru potrošačkih kredita

Pročitaj više
Obrazloženje
Preporuke

Temeljem odredbi članka 101. stavak (1). toč. e.) i f.) Zakona o zaštiti potrošača u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 25/06), Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH donosi:

P  R  E  P  O  R  U  K  U

za izmjenu Općih uvjeta za isporuku električne energije

1. Preporučuje se Regulatornoj komisiji za električnu energiju u Federaciji BiH da izvrši izmjenu Općih uvjeta za isporuku električne energije (''Službene novine F BiH'', broj 35/08), u dijelu koji se odnosi na odredbe iz članka 20. stavak (3). točka b.), te riječi ''građevinsku dozvolu'', u smislu brisanja istih.

Ombudsman za zaštitu
potrošača u BiH
Dragan Doko

Pročitaj više