Javne nabave

Privremeni plan nabavki za period 01.04.2024. - 30.06.2024..pdf

Javna nabava-nabava usluge održavanja telefonske centrale.pdf

Odluka o odabiru ponuditelja Leftor d.o.o. za nabavu hostinga.pdf

Odluka o odabiru ponuditelja - za nabavu usluge pranja službenog vozila.pdf

Odluka o odabiru ponuditelja - za nabavu usluge fiksne telefonije i interneta.pdf

Odluka o odabiru ponuditelja - za nabavu dnevne tiskovine.pdf

Odluka o odabiru ponuditelja - za pružitelja poštanske usluge.pdf

Odluka o odabiru ponuditelja - za nabavu Službenog glasnika BIH.pdf

Privremeni plan nabavki za period 01.01.2024. - 31.03.2024..pdf

Usluga održavanja softvera i opreme.pdf

Redovan servis putničkog vozila.pdf

Uredski namještaj.pdf

Sigurnosni arhivski ormar.pdf

Izravni sporazum za nabavu goriva.pdf

Nabava kave čaja i srodnih proizvoda.pdf

Održavanje softvera i usluge održavanje opreme.pdf

Izravni sporazum - usluga tiskanja.pdf

Izravni sporazum-računalna oprema.pdf

Izravni sporazum- održavanje owis sustava.pdf

Izmjena i dopuna plana nabavki za 2023. god. od 14.12.2023..pdf

Izmjena i dopuna plana nabavki za 2023. god. od 12.12.2023..pdf

Izmjena i dopuna plana nabavki za 2023. god. od 31.10.2023..pdf

Izravni sporazum - stručne knjige i literatura.pdf

Izravni sporazum - uredski materijal-1.pdf

Izravni sporazum - toneri.pdf

Izravni sporazum - zamjena guma (ljetnih).pdf

Izravni sporazum - kasko.pdf

Izravni sporazum - registracija.pdf

Izravni sporazum - Jednogodišnja pretplata na pravnu bazu.pdf

Usluga objave natječaja.pdf

Usluga redovnog servisa.pdf

Izravni sporazum - nabava kave, čaja i srodnih proizvoda.pdf

Usluga hotelskog smještaja.pdf

Izravni sporazum -nabava službenog glasnija.pdf

Izravni sporazum - poštanske usluge.pdf

Izravni sporazum- usluga domene.pdf

Izravni sporazum - telekomunikacijske usluge.pdf

Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluger pranja sl.vozila.pdf

Odluka o odabir cijene za dnevne tiskovine.pdf

Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje restoranskih usluga u bih i inozemstvu.pdf

Javni poziv za dostavu ponude za pružanje usluga smještaja za sl.putovanja u zemlji i BiH.pdf

Izravni sporazum - Odluka o izboru ponuditelja za nabavu auto guma ( ljetnih ).pdf

Izravni sporazum- odluka nabave goriva ( benzin).pdf

Odluka o izboru nabave usluge objave obavještenja u Službenom listu.pdf

Izmjena i dopuna plana nabave 2023.god..pdf

Plan nabave za 2023.god.pdf

Izravni sporazum - održavanje telefonske centrale.pdf

Pravilnik o javnim nabavama u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.pdf

Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje restoranskih usluga u BiH i inozemstvu (3).pdf

Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluge smještaja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu (2).pdf

Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluge stručnog usavršavanja.pdf

Odluka o pokretanju postupka javne nabave neprioritetnih usluga iz Aneksa II.pdf

Odluka o pokretanju postupka javne nabave restoranskih usluga u BiH i inozemstvu (1).pdf

Odluka o pokretanju postupka javne nabave za usluge stručnog usavršavanja.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga prijenosa poštanskih pošiljaka.pdf

Odluka o odabiru cijene - fiksna telefonija i internet.pdf

Odluka o odabiru cijene za nabavu dnevnih novina.pdf

Odluka o odabiru cijene za nabavu Službenog glasnika BiH u tiskanom i elektronskom obliku.pdf

Odluka o odabiru cijene za nabavu usluge hostinga (2).pdf

Odluka o odabiru cijene za pranje službenih vozila.pdf

Izmjena privremenog plana nabavki za period 01.01.2023. - 31.03.2023..pdf

Privremeni plan nabavki za period 01.01.2023. - 31.03.2023..pdf

Realizacija ugovora 2022..pdf

Izravni sporazum - nabava materijala i usluge za popravak i održavanje opreme.pdf

Plan o izmjeni i dopuni plana nabava u 2022. godini.pdf

Izravni sporazum - uredski materijal.pdf

Izravni sporazum - Usluge održavanja softvera usluge održavanja opreme.pdf

Izravni sporazum - nabava kompjuterskog materijala.pdf

Izravni sporazum - uredski namještaj.pdf

Izravni sporazum - usluga oglašavanja vozila u dnevnim novinama.pdf

Izravni sporazum-usluga osiguranja.pdf

Izravni sporazum - usluga registracije.pdf

Izravni sporazum- ( unutarnja reprezentacija ).pdf

Izravni sporazum-nabava higijensko-potrošnog materijala.pdf

Izravni sporazum-godišnja pretplata na pravnu bazu.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu motornog vozila.pdf

Izravni sporazum - nabava goriva.pdf

4javni oglas.pdf

Plan o izmjeni plana nabava u 2022. godini.pdf

Plan o izmjeni i dopuni plana nabava u 2022. godini.pdf

ODLUKA O POKRETANJU IZRAVNOG SPORAZUMA USLUGE AVIO PRIJEVOZA.pdf

PLAN O DOPUNI NABAVA U 2022.GOD.pdf

Plan nabava za 2022.god.pdf

ODLUKA O POKRETANJU IZRAVNOG SPORAZUMA O NABAVI AKUMULATORA.pdf

PLAN O IZMJENI I DOPUNI PRIVREMENOG PLANA NABAVA U 2022.pdf

ODLUKA O POKRETANJU IZRAVNOG SPORAZUMA USLUGE KASKO OSIGURANJA.pdf

Privremeni plan nabava u 2022.god.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma usluge domene ( izdaci za internet ).pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za registraciju vozila.pdf

Registracija putničkog vozila Škoda superb 1.4.TSI elegance.pdf

Privremeni plan nabava za drugi kvartal 2022..pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za umutarnju reprezentaciju.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu higijensko-potrošni materijal.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za održavanje telefonske centrale.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za redovan servis vozila.pdf

Izravni sporazum - fiksna telefonija,fax,telex 2022.pdf

Izravni sporazum - nabava poštanske usluge 2022.pdf

Izravni sporazum - usluga hostinga 2022.pdf

Javni poziv za nabavu usluge smještaja prilikom putovanja u zemlji i inozemstvu 2022.pdf

Nabava restoranskih usluga u BiH i inozemstvu2022.pdf

Nabava usluge stručnog usavršavanja u 2022.pdf

Odluka o izuzeću od primjene javne nabave -usluga javnog informiranja i odnosa sa javnošću.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma-dnevne tiskovine 2022.pdf

Privremeni plan nabava za prvi kvartal 2022.pdf

Pružanje usluge pranja vozila u 2022.pdf

Realizacija potpisanih ugovara 2021.pdf

Izravni sporazum-gorivo ( benzin ).pdf

Materijal i usluge za popravak i održavanje opreme.pdf

Usluga oglašavanja.pdf

Usluga tiskanja.pdf

Nabava uredskog materijala.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma - zimske auto gume.pdf

Usluga javnog informiranja i odnosa s javnošću.pdf

Privremeni plan nabava za u 2021 za četvrti kvartal.pdf

Odluka o pokretanju usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću za jednogodišnju pretplatu na javnu bazu.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću - Poslovne novine.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma nabave kave,čaja i srodnih proizvoda.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma nabave higijensko potrošnog materijala.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma nabave usluge izvanrednog servisa putničkog vozila.pdf

Privremeni plan nabave u 2021 za treći kvartal.pdf

Odluka o pokretanju usluge osiguranja putničkog vozila.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma usluge domene.pdf

Privremeni plan nabave za II kvartal.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za pružanje usluge registracije putničkog vozila.pdf

Odluka o izuzeću od primjene javne nabave - plaćanje administrativne pristojbe.pdf

Plan o izmjeni i dopuni privremenog plana nabava u 2021.god..pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma u svrhu nabave usluge redovnog servisa putničkog vozila.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu auto-guma.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma o nabavci poštanskih usluga.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma usluga fiksne telefonije, telefaksa i teleksa.pdf

Javni poziv za nabavu restoranskih usluga u BiH i inozemstvu.pdf

Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga pranja službenog vozila u 2021.pdf

Javni poziv za nabavu usluge smještaja prilikom službenih putovanja u zemlji i inozemstvo.pdf

Javni poziv za nabavu usluga stručnog usavršavanja u 2021..pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu dnevnih tiskovina.pdf

Odluka o izuzeću od primjene javne nabave -pružanje usluge javnog informiranja.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za uslugu hostinga.pdf

Privremeni plan nabava za prvi kvartal u 2021.god.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu goriva benzin.pdf

Osn. elem. realizacije ugovora.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opreme.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu usluge tiskanja.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za usluge kabliranja.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu usluge održavanja web stranice i e mail platforme.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu usluge nadogradnje i održavanje Owis sustava.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu uredskog materijala.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma u svrhu nabave stručnih knjiga i literatura.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma servisa putničkog vozila.pdf

Odluka o pokretanju usluga javnog ingormiranja i odnosa sa javnošću.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma usluge trgovine na malo.pdf

Odluka o pokretanju usluge za nabavu materijala za službene prostorije.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma nabavu računalnog materijala ..pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu materijala i usluge za popravku i održavanje opreme.pdf

Odluka za pokretanje izravnog sporazuma usluge osiguranja.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazumaza pružanje usluga registracije.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu računalnog materijala.pdf

Odluku o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu goriva -benzin.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma usluga fiksne telefonije.pdf

Odluka po pokretanju izravnog sporazuma za nabavu dnevnih tiskovina.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu usluga trgovine na malo.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma internetskih usluga.pdf

Odluke o izuzeću od primjene javne nabave 2020. godina.pdf

Plan o izmjeni i dopuni plana nabava za 2020. godinu.pdf

Plan nabava za 2020. godinu.pdf

Privremeni plan nabava za drugi kvartal 2020. godine.pdf

Privremeni plan nabava za prvi kvartal 2020. godine.pdf

Javni poziv za dostavu ponuda 2020..pdf

Arhiva

javne nabave 2019.pdf

05-16-4-342_19 - oDLUKA servis pokretanje postupka.pdf

05-16-4-342_19 - oDLUKA servis putničkog vozila.pdf

05-16-4-396_19 - Odluka kasko.pdf

05-16-4-396_19 - Poziv na dostavu ponude kasko.pdf

05-16-4-689_19 - ODLUKA dodjela pasivna mreža.pdf

05-16-4-773_19 - Odluka o pokretanju izravnog sporazumauredski materijal.pdf

05-16-4-773_19 - oDLUKA uredski materijal.pdf

05-26-4-210_19 - Odluka racunalna oprema.pdf

05-26-4-210_19 - Odluka računalna oprema dodjela.pdf

01-16-4-107_19 - Odluka - odnosi s javnoscu.pdf

01-16-4-178_19 - Odluka 178.pdf

01-16-4-179_19 - Odluka o pokretanju izravnog sporazuma usluge pranja vozila.pdf

05-16-4-108_19 - Odluka - dnevne tiskovine.pdf

05-16-4-109_19 - Odluka o pokretanju izravnog sporazuma - unutarnja reprezentacija i materijal za ciscenje.pdf

Javne nabave za 2019. godinu

Javne nabave za 2018. godinu

Javne nabave - Odluke

PRAVILNIK O POSTUPKU IZRAVNOG SPORAZUMA

Javne nabave  2015

Elementi realizacije ugovora i Odluke o dodjeli ugovora i odabiru cijena u 2015

Odluka - izravni sporazum usluge za održavanje vozila

Odluka  o izboru najpovolјnijeg ponuditelja -usluga tiskanje

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu komjuterske opreme

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu kompjuterskog materijala

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za pružanje usluge kasko osiguranja za putničko vozilo

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za jednokratnu isporuku auto guma za putničko vozilo

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za isporuku materijala za popravku i održavanje putničkog vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - usluga osiguranja

Javne nabave  2016

Elementi realizacije ugovora

Odluka izravni sporazum materijal za održavanje vozila

Odluka o dodjeli ugovora auto gume

Odluka o dodjeli ugovora kompjuterska oprema

Odluka o dodjeli ugovora u izravnom postupku-tiskanje

Odluka o dodjeli ugovora-komjuterski materijal

Odluka o dodjeli ugovora-uredski materijal

Odluka o izboru-konkurentski postupak-tiskanje

Odluka o odabiru cijene u izravnom postupku-pranje vozila

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma-gorivo

Odluka o pokretanju izravnog postupka-ugradbena oprema

Odluka o pokretanju sporazume i odabiru cijene-dnevne tiskovine

Odluke o pokretanju izravnog sporazuma i odabiru cijene-reprezentacija

Odluka o pokretanju postupka - materijal i usluge za popravku opreme-izravni postupak