Priopćenje povodom Svjetskog dana potrošača
15.03.2024.

Danas 15. ožujka, širom svijeta obilježava se Svjetski dan potrošača. Na taj dan davne 1962. godine američki predsjednik John F. Kennedy predstavio je «Deklaraciju o osnovnim pravima potrošača» američkom Kongresu kroz sljedeće riječi: “Potrošači, po definiciji, uključuju sve nas. I mene kao predsjednika SAD-a. Potrošači su najveća gospodarska skupina na koju utječe skoro svaka javna ili privatna gospodarska odluka. Oni su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti.”

Samom Deklaracijom definirana su četiri temeljna prava potrošača na tržištu roba i usluga: pravo na sigurnost roba i usluga, pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju, pravo na izbor roba i usluga i pravo potrošača da se čuje njihov glas.

Do današnjeg dana ova formulacija čini bit institucionalne zaštite potrošača.

U 21. stoljeću potrošači i ponašanje potrošača u središtu su gospodarskog i političkog života budući da obrasci potrošnje imaju velik utjecaj na društvo, gospodarstvo i tržište rada.

Potrošači, dakle svi mi, u prvom redu mogu sebe zaštiti upoznajući se sa svojom tržišnom ulogom i pravima i obvezama koje u okviru tržišnih odnosa stječu.

Potrošač kao regulator tržišta  ima presudnu ulogu u mehanizmu ponude i potražnje. S tim povezano stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora unutar BiH nameće se kao nužan i neophodan ekonomski preduvjet za pridruživanje Europskoj uniji, budući da svi građani BiH kao potrošači najviše profitiraju od konkurentnog otvorenog tržišta sa jednakom razinom zaštite potrošačkih prava.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini upravo kroz kolektivne akte pokušava preventivno i proaktivno djelovati  i to na način ukidanja nepoštenih poslovnih praksi pojedinih trgovaca, ukazivanjem na nelojalnu konkurenciju te obrazovanjem i informiranjem potrošača o njihovima pravima i načinima njihovog ostvarenja.

Stoga svim potrošačima u Bosni i Hercegovini čestitamo ovaj dan i pozivamo ih da koriste sve mogućnosti suradnje u ostvarivanju njihovih prava.