Posebno izvješće u vezi žalbe Đ. D. iz Sarajeva

Dana 12.02.2008. godine,  Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH obratio se Đečević Denis iz Sarajeva, Petra Tiješića br. 14,  tražeći zaštitu prava potrošača i jednakost pred zakonom.

Broj: 01-1-12-145/08

Mostar, 12.05.2008. godine

 

 

Polazeći od ovlaštenja  propisanim odredbama čl.101, 102, 103 i 104. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 25/06) prema kojima Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH ''(...) predlaže i inicira rješavanje potrošačkih sporova primjenom mehanizama za alternativno rješavanje sporova, izdaje instrukcije za prestanak provođenja aktivnosti koje su u suprotnosti s potrošačkom legislativom i  da iznosi te instrukcije pred sud, zatim daje preporuke i izvještava građane i organe vlasti o rezultatima istrage (...)'', Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH dostavlja:

 

POSEBNO IZVJEŠĆE

u vezi žalbe Đečević Denisa  iz Sarajeva, Petra Tiješića br. 14

 

 

I. Uvod

 

Dana 12.02.2008. godine,  Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH obratio se Đečević Denis iz Sarajeva, Petra Tiješića br. 14,  tražeći zaštitu prava potrošača i jednakost pred zakonom.

U podnesenoj žalbi imenovani navodi da kao potrošač neosnovano plaća visoke račune  za toplotnu energiju, te da su isti nerealni, a sve iz razloga što se isporuka ( prodaja ) toplotne energije na obračunava na osnovu stvarnih mjerenja na brojilu potrošača. Nadalje, ističe da iako postoji ugrađen mjerač potrošene toplotne energije (od 1990. godine) isti se ne koristi, kao i da nije zaključio  Ugovor  o isporuci toplotne energije sa isporučiocem usluga.

 

 

Ujedno navodi da su isti i slični problemi evidentni kod velikog  broja  potrošača u BiH.

Navedeni problem, podnosilac žalbe je pokušao riješiti obraćanjem Kantonalnom Javnom poduzeću za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, zahtijevajući pri tom zaključenje ugovora, mogućnost plaćanja na osnovu stvarne potrošnje, u protivnom   zahtijeva mogućnost isključenja iz mreže.

Iako se komunikacija između podnosioca žalbe i Komunalnog javnog poduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije – Toplane Sarajevo  odvijala u više navrata ista nije dala pozitivne rezultate,  jer su stavovi  bili nepomirljivi i izričiti.

II. Istraživanje Ombudsmana i utvrđene činjenice

 

Polazeći od naprijed navedenih ovlaštenja koja Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH ima na osnovu Zakona o zaštiti potrošača u BiH, te imajući u vidu obaveze propisane navedenim Zakonom, kao i Pravilima postupka Ombudsmana, navedena žalba je evidentirana i povodom iste provedeno je izviđajno postupanje koje su rezultiralo sačinjavanjem ovog izvještaja.

Na osnovu navedene žalbe i provedenih postupaka utvrđeno je sljedeće:

-         Prodaja (isporuka) energije podnosiocu žalbe i drugim ne obračunava se na osnovu stvarnih mjerenja potrošnje na brojilu potrošača, već se obračun, fakturisanje i naplata toplotne energije vrši na osnovu zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-277789-8/07 od 20.11.2007. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: No-17-01/07 od 19.12.2007. godine.;

-         Kantonalno Javno komunalno poduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije ''TOPLANE SARAJEVO'' je  projekt ugradnje mjerača toplote kandidiralo prema Vladi Kantona Sarajeva još 2000. godine, koji ima za cilj vršiti naplatu toplotne energije prema izmjerenoj potrošnji;

-         Osim konstatacije da je realizacija projekta u toku, te da se moraju donijeti podzakonski akti koji će omogućiti da se implementira sistem mjerenja  i naplate,  kao i ugovornog odnosa između potrošača i isporučioca usluga, da su postojeći mjerači utroška toplotne energije u mjerno-regulacionom setu  turbinski mjerači i predstavljaju zastarjelo tehničko rješenje, koje je kao takvo neupotrebljivo,te da se mjerenje utroška energije vrši individualnim mjeračima čija je ugradnja u

ingerenciji vlasnika stana,  KJKP ''Toplane Sarajevo'' za naprijed navedene

aktivnosti sebe ne smatraju odgovornim;

-         Istom, KJKP-Toplane Sarajevo navode da Projekt ugradnje mjerača toplote smatraju svojim najznačajnijim razvojnim projektom, te da intenzivno rade na njegovoj promociji i realizaciji. Pri tom ne navode  da su poduzeli bilo koju konkretnu aktivnost  po zaprimljenom zahtjevu podnosioca žalbe;

-         Imajući u vidu da se prodaja toplotne energije ne obračunava na osnovu mjerenja potrošnje na brojilu potrošača, na zahtjev potrošača  isporučilac usluga dužan je omogućiti potrošaču ugradnju potrošačkog mjerila na svoj trošak, na osnovu projekta o tehničkoj izvodljivosti. Međutim, zahtjevi su odbijani, a da takvi projekti nisu bili ni napravljeni;

 

-         Organi nadležni za energetiku sa ovlaštenim licem iz instituta Bosne i Hercegovine propisaće način mjerenja stvarno isporučene energije;

-         S obzirom na takvu situaciju, odgovorni u Kantonalnom Javnom poduzeću za proizvodnju i distribuciju toplotne energije ''Toplane Sarajevo''  imaju i dalje obavezu da riješe navedeno pitanje podnosioca žalbe i drugih korisnika toplotne energije na jedan od sljedećih  načina:

  1. 1. Da postupe po zahtjevu podnosioca žalbe i drugih na način da od nadležnih organa za energetiku i ovlaštenih lica iz instituta Bosne i  Hercegovine zatraži izradu Studije-elaborata o tehničkoj izvodljivosti, kako bi se pristupilo sporazumnom propisivanju načina mjerenja toplotne  energije,ili

 

 

  1. 2. Da postupe po zahtjevu podnosioca  žalbe i drugih na način da od

nadležnih organa za energetiku i ovlaštenih lica iz instituta Bosne i

Hercegovine, zatraži izradu Studije-elaborata o mogućnosti  isključenja

iz toplifikacijskog sistema.

 

 

III. Propisi kojima je regulirana predmetna problematika

 

Na osnovu žalbenih navoda i provedenih izviđajnih postupaka utvrđeno je da je navedena problematika regulisana sljedećim propisima:

 

A. Zakon o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH’’ broj 25/06) i to:

 

Članak 35

1.  Prodaja energije (električna energija, grijanje, plin i sl.) i vode potrošačima treba biti obračunata na osnovu stvarnih isporuka očitanih na brojilu.

2. Ako se prodaja (isporuka) ne obračunava na osnovu mjerenja potrošnje na brojilu potrošača, na zahtjev potrošača  isporučilac usluga za isporuku energije navedene u stavu 1. ovoga članka dužan je omogućiti potrošaču ugradnju potrošačkog mjerila.

 

Članak 3

  1. 3. Pružanje ekonomskih usluga od općeg interesa potrošaču je u režimu

ugovornog odnosa.

B. Zakon o upravnom postupku (''Službene novine Federacije BiH“ br. 2/98 i 48/99)

 

Članak 5

 

1. Kad organi i institucije koje imaju javne ovlasti i vode postupak i rješavaju, dužni su da strankama omoguće  što lakšu zaštitu i ostvarenje  svojih  prava(…).

 

C. Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik BiH“ broj:     20/90)

 

Članak 7

 

Davalac komunalne usluge dužan je obezbijediti,  naročito:

-ispravnost i funkcionalnost komunalnih objekata i uređaja(…)

 

 

Nadalje, na ovu problematiku se odnose i određene odredbe Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

 

Članak 6

 

  1. Svako tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristranim sudom.

 

Članak 13

 

Svako kome su povrijeđena prava i slobode predviđene u ovoj Konvenciji, ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred domaćim vlastima(…).

 

Članak 14

 

Uživanje prava i sloboda iz Konvencije omogućiće se bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

 

 

IV. Preporuke ombudsmana

 

Na osnovu naprijed navedenog, a imajući u vidu citirane odredbe navedenih propisa, kao i opisane činjenice utvrđene u izviđajnom postupcku, koji su prethodili ovom  izvještaju:

 

P R E P O R U Č U J E M O

 

Kantonalnom Javnom komunalnom poduzeću za proizvodnju i distribuciju toplotne energije ''TOPLANE SARAJEVO'', da ovaj Izvještaj  ODMAH  razmotri, te da HITNO preduzme mjere za usklađivanje svoje prakse sa Zakonskim obavezama vezanim za konkretan slučaj.

 

Pored navedenog, Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH traži da mu  se najkasnije u roku od 30 dana, a putem ovog Ureda dostavi pismeni  izvještaj o preduzetim mjerama za realizaciju danih preporuka i razumnim rokovima u kojima će isti biti

realizovani ili o zakonskoj zasnovanosti razloga za eventualno neprihvaćanje tih preporuka.

 

 

Ombudsman za zaštitu

potrošača u BiH

Dragan Doko