Kriteriji za ARS

Na temelju članka 101., st. 1., toč. h i članka 124., st. 2. Zakona o zaštiti potrošača u BiH (Službeni glasnik BiH br. 25/06), a sukladno preporukama Europske komisije u oblasti zaštite potrošača broj: 98/257 i 2001/310, Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, postavlja:

 

 

K R I T E R I J E

u procedurama za alternativno rješavanje sporova

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovi kriteriji primjenjuju se u procedurama alternativnog rješavanja sporova (u daljem tekstu ARS), koja će uspostaviti ovlaštena tijela za zaštitu potrošača u BiH.

Donošenje kriterija ima za cilj osigurati efikasnu i primjenjivu proceduru neobvezujućeg oblika rješavanja spora u kojem neovisno tijelo (posrednik)  potiče pregovore među strankama u sporu i nastoji postići obostrano prihvaćanje nagodbe.

 

II. OSNOVNI KRITERIJI

 

Članak 2.

1. Kriterij učinkovitosti

U proceduri za ARS, ovlaštena tijela dužna su osigurati učinkovito ostvarivanje prava i interesa potrošača.

 

Članak 3.

2. Kriteriji ekonomičnosti

Nalaže da se kod svakog ARS i u svakoj njegovoj fazi, uz što manje sredstava i za što kraće vrijeme postigne što bolji rezultat.

 

Članak 4.

3. Kriterij zakonitosti

Osigurava da  osnovna prava potrošača budu adekvatno zaštićena, te da ARS ne može dovesti do smanjenja nivoa prava potrošača koja mu pripadaju po važećem Zakonu.

 

Članak 5.

4. Kriterij transparentnosti

Osigurava da potrošač mora biti blagovremeno informiran o organu za ARS, proceduri koja se primjenjuje za ARS, bitne karakteristike i prednosti takvog načina rješavanja sporova.

 

Članak 6.

5. Kriterij neposrednosti

Osigurava stranama koje su pristupile ARS, neposredno i slobodno iznošenje stavova o predmetu spora.

 

Članak 7.

6. Kriterij interesne orijentacije

Motivirati strane za ARS ,  jer isto osigurava tolerantno okruženje pogodno za gospodarski i socijalni razvoj kao i doprinosi dobrim  odnosima među stranama,  iako su sa suprotnim interesima.

 

Članak  8.

7. Kriterij jednostavnosti

Svaka radnja kod ARS treba se obaviti što jednostavnije, što podrazumijeva svođenje pojedinih radnji na najmanji mogući broj i njihovo vršenje na najjednostavniji način, ali pod uvjetom da se ne odrazi na smanjenje nivoa priznatih zakonskih prava potrošača.

 

Članak 9.

8. Kriterij dobrovoljnosti

Pristup ARS je za strane u sporu dobrovoljan, pa ostvarivanje ovog kriterija podrazumijeva odraz slobodne volje stranaka.

 

Članak 10.

9. Kriterij hitnosti

Postupak ARS je hitan i provodi se prema odredbama hitnog postupka.

 

 

III. PRIMJENA KRITERIJA

 

Članak 11.

Postupanje ARS se vodi u skladu sa ovim kriterijima i započinje prijedlogom zainteresirane strane za pokretanje postupka i prihvaćanjem istog od strane ovlaštenog tijela za zaštitu potrošača.

 

Članak 12.

Strane se mogu sporazumjeti o načinu na koji će se voditi postupak ARS.

Ukoliko strane ne postignu sporazum o načinu provođenja postupka, ovlaštena tijela za zaštitu potrošača će provesti postupak na način koji smatraju  da je odgovarajući, imajući u vidu okolnosti spornog odnosa i interese koje strane žele da ostvare, uz poštivanje načela hitnosti.

Ovlaštena tijela za zaštitu potrošača mogu dati prijedlog mogućih načina za rješavanje spora, ali ne i prijedlog samog rješenja.

 

 

Članak 13.

Pokretanje postupka ARS ne utječe na korištenje redovne zakonske procedure za ostvarenje prava pred nadležnim sudom i  organom uprave, niti utječe na zakonske rokove za pokretanje i vođenje tih postupka.

Ako postupak ARS nije uspio, nastavit će se postupak odlučivanja po žalbi u redovnom postupku.

 

Članak 14.

 

Na zaključenje, učinke  i prestanak sporazuma u postupku ARS, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacijskim  odnosima, koje uređuju vansudsko poravnanje i Zakona o parničnom postupku koje uređuju sudsko poravnanje.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

Procedure alternativnog rješavanja sporova uspostaviti će ovlaštena tijela za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 16.

Ovi kriteriji stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku BiH.

 

 

OMBUDSMAN ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BiH

 

DRAGAN DOKO

 

Mostar, 5. 2. 2009.

Broj: 01-1-12-29/09

 

 

 

Kriteriji u procedurama za alternativno rješavanje sporova objavljeni su u Službenom glasniku broj: 13/09, dana 16. 2. 2009. godine.