Dobro informiran i educiran potrošač je zaštićen potrošač na tržištu roba i usluga!!!
PRAVA I OBVEZE POTROŠAČA

Zakonom o zaštiti potrošača u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 25/06) definirano je 8 (osam) osnovnih prava potrošača:

1.    pravo pristupa osnovnim robama i uslugama;
2.    pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača;
3.    pravo na sigurnost i zaštitu života i zdravlja;
4.    pravo na informiranost;
5.    pravo na izbor;
6.    pravo da bude saslušan i zastupan;
7.    pravo na naknadu štete i kompenzaciju;
8.    pravo na život i rad u zdravoj i održivoj sredini.

Obrazovanje potrošača je proces stjecanja temeljnih znanja i ovladavanja vještinama i tehnikama potrebnim za pravovremeno i ispravno donošenje odluka, prepoznavanje svojih stvarnih potreba i mogućnosti uz istovremeno postizanje maksimalnih učinaka u pogledu cijene i kvaliteta proizvoda i usluga.

Na poziv Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Ombudsman za zaštitu potrošača je dana 10.11.2009. godine sudjelovao na predavanju pod nazivom "Zaštita potrošača", koje se održalo u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u sklopu predmeta "Marketing".

Stranice