Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, UN-om u BiH i Europskom komisijom u BiH organizirala dvodnevnu konferenciju (21.-22. lipnja) u Bijeljini o temi: ''Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda kroz zakonodavni okvir, trenutno stanje i planovi institucija u oblasti ljudskih prava''. Cilj konferencije je utvrđivanje trenutnog stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, sagledavanje problema i pronalaženje rješenja za unapređenje ljudskih prava u BiH, te praćenje realizacije zaključaka koji će proizaći s konferencije.

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru je od 12. – 14. lipnja u Neumu organizirao Trinaesto međunarodno savjetovanje o temi: Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. Cilj savjetovanja je pružiti uvid i dati osvrt na aktuelnosti unutar pravne, a posebno građanske i trgovačke teorije i prakse. Učesnici savjetovanja su eminentni pravni teoretičari i praktičari –sudije, odvjetnici, notari i drugi pravnici koji se bave trgovačkim i građanskim pravom, ili srodnim pravnim disciplinama, koji pojedinačno ili zajednički analiziraju važeću nacionalnu i usporednu građanskopravnu i srodnu regulativu, kao i njena različita dostignuća.

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, kao zaštitnik kolektivnih prava i interesa potrošača, u ime istih zahvaljuje Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju (DERK), što je u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije u potpunosti implementirala Preporuke ombudsmana od 27. travnja 2015. godine.

Na poziv Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predstavnici Institucije Ombudsmana su dana 11.05.2015. godine održali predavanje studentima 5. godine, na temu ''Informiranje potrošača'' Cilj predavanja je bio upoznati studente sa propisima iz oblasti zaštite potrošača, značaju informiranja potrošača o njihovim pravima te načinu ostvarivanja zaštite prava koja im pripadaju na osnovu važećeg propisa. Zaštitu potrošača čini niz mjera kojima se štite osnovna prava i interesi potrošača, fizičkih lica, koji kupuju, stječu ili koriste proizvode ili usluge za svoje osobne potrebe i potrebe svog domaćinstva. Jedna od tih mjera uključuje informiranje potrošača o njihovim pravima. Nesumnjivo je da se trebaju štititi i poštivati prava potrošača, no i sami potrošači trebaju biti informirani o svojim pravima kao i načinu ostvarivanja istih.

Nakon saznanja da je ''Elektroprenos BiH'' Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju uputio zahtjev za izmjenu tarife za usluge prijenosa električne energije, Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH je po službenoj dužnosti donio Preporuke o konzultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije. Preporuke su upućene Elektroprenosu BiH i Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju, a razlog za donošenje istih je osiguranje kriterija efikasnog konzultiranja i predstavljanja potrošača u donošenju odluka, kako je to propisano člankom 38. Zakona o zaštiti potrošača u BiH.

Stranice