Međunarodni dan potrošača prvi put je obilježen 15. ožujka 1983. godine, odlukom Ujedinjenih naroda, te od tada svake godine taj dan aktualizira raspravu o pitanjima i problemima sa kojim se suočavaju potrošači, kao i raspravu o mehanizmima adekvatne zaštite potrošačkih prava.

Vezano za više obraćanja kojim se daje mišljenje u vezi primjene čl. 18 i 118 Zakona o zaštiti potrošača u BiH („Sl.Glasnik BiH“ br.25/06,88/15), navodi se slijedeće:
 

Članom 1. Zakona o zaštiti potrošača u BiH ( „Službeni glasnik BiH“ BR.25/06,88/15) zaštita potrošača u BiH je pored osnovnog Zakona o zaštiti potrošača u BiH ( u daljem tekstu: ZZP)  regulisana i odredbama  Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o hrani, kao i Zakona o općoj sigurnosti proizvoda.

Vezano za jedan mediji upit Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH kaže kako nije u proteklom periodu zaprimila žalbe potrošača, korisnika mobilne telefonije kojima stižu neželjeni reklamni i politički sadržaji.

Obzirom na predstojeće izbore očekuje se isto, premda je ovo u nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Zakonom o zaštiti potrošača u BiH je regulisano oglašavanje, ali sa stanovišta oglašavanja  proizvoda i usluga, tj. komunikacija u vezi s trgovinom kojom bi se promovisala trgovina, poslovanje, zanat, profesija i sl., ne  oglašavanje tipa navedenog reklamnog i propagandnog sadržaja.

Problematiku različitih cijena za domaće i strane državljene za usluge vožnje Trebevićkom žičarom razmatrao je Ombudsman za zaštitu prava potrošača, te kazao kako ona nije u sladu s Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.

„Prevoz žičarom je usluga javnog prevoza i kao takva spada u ekonomske usluge od općeg interesa. Usluga koja ispunjava osnovne potrebe potrošača na tržištu, odnosno usluga javnog prevoza kao i ostale ekonomske usluge imaju javnopravni karakter koja su im prenesena od općine, grada ili kantona. Način finansiranja usluga iz navedenog sektora je ne samo iz cijene usluge nego i iz proračuna osnivača, što potvrđuje javno-pravni karakter tih usluga“, pojašnjeno je.

Na upit vezan za novi model plaćanja RTV takse Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača BiH kazala je da ostaje pri stajalištu iznesenom u posebnom izvještaju u vezi novog modela naplate RTV takse, neosporavajući pri tom taksu kao zakonsku obavezu na rtv prijemnik i insistirajući na zaštiti javnog interesa i jednakom tretmanu svih potrošača.

U konkretnom slučaju potrebni kriteriji iz Zakona o zaštiti potrošača u BiH nisu ispoštovani. Odredbe Općih uslova za isporuku električne energije tiču se isporuke isključivo električne energije.

Evidentno je da se potrošaču nameće nova obaveza izvan dometa zaključenog ugovora sa isporučiocem usluge električne energije. Kao pravni osnov takvog postupanja, JP EP BiH se poziva na ugovor o poslovnoj saradnji o naplati RTV takse sa Radio-televizijom BiH i Radio-televizijom Federacije BiH.

Stranice