P R E P O R U K E u sektoru prodaje proizvoda

Temeljem odredbi  članka 101. stavak (1) tačka e.) i f.) Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik BiH“ broj 25/06 i 88/15), a povodom žalbi potrošača, upita trgovinskih kompanija i različitosti njihovih stavova i prakse, u pogledu naplate reklamnih ili drugih  vrećića… i sl.,  Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, izdaje sljedeće:

 

 

                                                                    P R E P O R U K E

 

                                                            u sektoru prodaje proizvoda

 

  1. Obveza trgovca je da proizvode prodaje s originalnim omotom ili ambalažom.
  2. Potrošač ima pravo zahtijevati od trgovca da mu kupljeni proizvod posebno upakira, zamota i slično, bez naknade.
  3. Obveza trgovca je da osigura da omot za kupljeni proizvod bude prilagođen obliku i masi proizvoda, te da ne stvara bilo kakvu zabludu kod potrošača u pogledu mase i veličine proizvoda.
  4. U slučaju ponude posebnog papira za zamotavanje i upotrebe dodatnih ukrasa (dekorativni materijal) trgovac je obvezan na vidnom mjestu jasno istaknuti  cijenu tih dekoracija.
  5. Trgovac ne smije naplaćivati omot (vrećicu, poseban papir i dr.) koji imaju u cijelosti ili djelomično  logo i /ili naziv proizvođača i /ili trgovca ili pak bilo koji znak koji ukazuje da se radi o trgovcu ili proizvođaču, s obzirom da se isti tretira kao reklamni materijal.  
  6. Trgovac je obvezan uskladiti svoje poslovanje sa pravilima zaštite potrošača iz člana 17. Zakona o zaštiti potrošača u BiH.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

I. Pravni temelj

 

Pravni temelj za donošenje navedenih Preporuka utvrđen je odredbama članka 101. stav(1) točka e.) Zakona o zaštiti potrošača u BiH, kojim je propisana obveza Ombudsmana da izdaje preporuke i smjernice o posebnim standardnim uvjetima ili aktivnostima koje se primjenjuju u posebnim sektorima poslovanja.

 

 

II. Razlozi za donošenje

 

Osiguranje poštivanja osnovnih potrošačkih prava i dosljedna primjena zakona koji reguliraju oblast prodaje proizvoda, sa posebnim osvrtom na  pitanje  ambalaže kupljenih proizvoda.

Postupak je pokrenut po žalbama potrošača, upita brojnih trgovinskih kompanija, te njihove različitosti u stavovima  u  pogledu  naplate ili ne, reklamnih  ili drugih  omota za kupljeni proizvod, kao i temeljem zakonske obveze Ombudsmana da štiti kolektivne interese potrošača.

 

III. Objašnjenje

 

Dane Preporuke temelje se na sledećim  odredbama Zakona o zaštiti potrošača u BiH  i to kako slijedi:

  1. članka 3, stavak (1) točka e.) navedenog zakona, kojim je propisano jedno od osnovnih prava potrošača „pravo na izbor“.
  2. Članka 17 stavak (1) kojim je propisano da trgovac treba proizvod prodavati s originalnim omotom ili ambalažom, a na zahtjev potrošača, trgovac je dužan proizvod posebno zamotati.
  3. Članka 17. stavak (3). kojim se utvrđuje da omot (vrećića, poseban papir  i dr.) koji ima logo i/ili naziv proizvođača i/ili trgovca će se smatrati propagandnim sredstvom koje trgovac ne smije posebno zaračunati kupcu.
  4. Članka 126. stavak (1) kojim je propisana novčana kazna u iznosu od 2.500 KM do 5.500 KM, za prekršaj trgovca koji postupa suprotno članku 17. stavak (1),(2),(3)  Zakona o zaštiti potrošača u BiH.

 

 

                                                                                                                    O M B U D S M A N                                                                                                                                

                                                                                                                        Dragan Doko

 

 

 

Broj: 01-26-1-722-1/17

Mostar, 19.12.2017. godine