Preporuke

Temeljem odredbi članka 101. stavak (1). toč. e.) i f.) Zakona o zaštiti potrošača u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 25/06), Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH donosi:
P  R  E  P  O  R  U  K  U

za izmjenu Općih uvjeta za isporuku električne energije

1. Preporučuje se Regulatornoj komisiji za električnu energiju u Federaciji BiH da izvrši izmjenu Općih uvjeta za isporuku električne energije (''Službene novine F BiH'', broj 35/08), u dijelu koji se odnosi na odredbe iz članka 20. stavak (3). točka b.), te riječi ''građevinsku dozvolu'', u smislu brisanja istih.

Ombudsman za zaštitu
potrošača u BiH
Dragan Doko