Posebno izvješće u vezi novog modela naplate RTV takse

Polazeći od ovlaštenja propisanih odredbama člana 101. do članka 105. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 25/06, 88/15), prema kojima Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, ima obavezu da istražuje aktivnosti na tržištu, usmjerene prema potrošaču po službenoj dužnosti ili tragom žalbi, te da izdaje smjernice i preporuke o posebnim standardnim uvjetima ili aktivnostima koje se primjenjuju u posebnim oblastima poslovanja, a naročito da djeluje u smislu sprječavanja narušavanja kolektivnih prava i interesa potrošača…kao i da izvještava građane i organe vlasti o rezultatima istraživanja (…) Ombudsman predstavlja:

 

                               Posebno izvješće u vezi  novog modela naplate RTV takse

I. Uvod

 

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH zaprimila je veći broj žalbi potrošača, vezanih za novi način naplate RTV takse, putem računa za električnu energiju. Podnosioci predmetnih žalbi su potrošači samo jednog dijela Federacije BiH, koji koriste električnu energiju isporučenu od Elektroprivrede BiH, d.d. Sarajevo.

 

II. Činjenično stanje

 

Činjenično stanje koje proizlazi iz žalbenih razloga i dostavljenih dokaza može se sumirati na sljedeći način.

 

1.) Potrošačima je na dostavljenim računima za utrošenu električnu energiju, počevši od kolovoza ove godine, iskazana RTV taksa, kao stavka koju su obavezni platiti uz račun.

2.) Istovremeno su obaviješteni putem medija, da su predstavnici JP Elektroprivreda BiH i Javnih RTV servisa (BHRT i RTV Federacije BiH), zaključili poslovni ugovor o naplati RTV takse putem računa za električnu energiju, odnosno RTV taksa biti će se na računima za električnu energiju.

3.) Podnositelji žalbi ukazuju da se spornim ugovorom zaključenim između Elektroprivrede d.d. Sarajevo i JRTV servisa (BHRT i RTV Federacije BiH) mijenjaju  osnovne odredbe ugovora o isporuci električne energije. Potrošač-korisnik, je zaključio ugovor sa elektroprivrednim poduzećem da mu isto isporučuje električnu energiju i ispostavlja račun za utrošenu električnu energiju, a ne za RTV taksu. Takvim ugovorom, nameće se obveza potrošačima samo jednog dijela BiH, da na takav način plaćaju RTV taksu.

4.) Žalitelji ukazuju da ostala elektroprivredna poduzeća u BiH ( Elektroprivreda RS i HZ HB Mostar), nisu zaključili slične ugovore, te shodno tome izvode zaključak da pitanje naplate RTV takse, nije regulirano na jedinstven način, te je kao takvo neprovodivo.     S tim u vezi, smatraju da su diskriminisani, da su im prekšena osnovna potrošačka prava, radi čega su zatražili zaštitu istih.

5.) Pri tom ističu da ih Elektroprivreda BiH uvjetuje da plate ukupni iznos računa, što podrazumijeva stanje utroška električne energije, plus stavka za RTV taksu, pa čak i u slučajevima kada prilože potvrdu da ne posjeduju radio ili tv prijemnik.

Posebno zabrinjava praksa elektroprivrednog poduzeća, na koju ukazuju potrošači, da na prodajnim mjestima navedenog poduzeća, vidno su istaknuta upozorenja, poruke, koje svojim sadržajem asociraju na izricanje prekršajnih kazni za potrošače i to kao: „U slučaju neplaćanja RTV takse, građani mogu biti primorani platiti kaznu od 100-300 KM ...itd.   

6.) Potrošači naglašavaju da je dana 30.06.2016. godine, prestala važiti odluka prema kojoj je RTV taksa naplaćivana uz račun telekomunikacijske usluge, a nova Odluka nije donesena.

 

III. Postupak pred ombudsmanom

 

S obzirom na takve navode predstavljene u žalbama potrošača, Institucija ombudsmana je  u skladu sa članom 101.stav (19 tačka b.) i c.) Zakona o zaštiti potrošača, a u vezi sa članom 11.stav (1) Uputstva o postupanju po žalbama potrošača zatražila od Elektroprivrede BiH, JS BHRT, JS RTV Federacije, kao i od Odbora sistema javnih servisa dostavu:

 

  1. Pisanog izvještaja o konkretnom pitanju, razloge takvog postupanja, kao i   

    zasnovanost tih razloga na zakonskim odredbama;

  1. Kopiju ugovora zaključenog između elektroprivrede BiH i JRTV servisa (BHRT i  RTV Federacije BiH)
  2. Druge dokaze od značaja za konkretan slučaj.

 

Istim aktom je ukazano na relevantne odredbe, Zakona o zaštiti potrošača u BiH, kao i Zakona o Javnom o RTV sistemu BiH.

 

Postupajući po zahtjevu, Elektroprivreda BiH je dostavila izjašnjenje kojim u relevantnom dijelu, između ostalog, konstatira sljedeće:

 

„…Da je, u vremenu od 2012. godine, bilo više inicijative od strane Javnih RTV emitera prema nadležnim institucijama za pronalaženje efikasnog modela naplate RTV takse, pri čemu je preferiran model naplate rtv takse putem računa za električnu energije. S tim u vezi,  u prosincu 2015. godine Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je od JP Elektroprivrede BiH zatražilo stav i mišljenje po dostavljenom prijedlogu naplate RTV takse. U tom smislu, JP Elektroprivreda BiH je donijela zaključak kojim prihvaća informaciju o novom modelu naplate RTV takse, te s tim u vezi je dana 24.07.2017. godine zaključila memorandum o razumijevanju sa Radio-televizijom Federacije. Nadalje,  Elektroprivreda  BiH  je dana 24.07.2017. godine zaključila ugovor o poslovnoj suradnji o naplati RTV takse sa Radio-televizijom BiH i Radio-televizijom Federacije BiH…“ 

 

U istom izjašnjenju Elektroprivreda BiH, poziva na pravne propise i to kako slijedi: Zakon  o zaštiti potrošača u BiH, Zakon o javnom o radiotelevizijskom sistemu BiH, zakon o zaštiti osobnih podataka u BiH, kao i Opće uvjete za isporuku električne energije…itd.

 

Također, Radio-Televizija BiH i Radiotelevizija Federacije su dostavili slično izjašnjenje, pozivajući se na Zakon o javnom radio-televizijskom sistemu BiH, te  na  Zakon o zaštiti potrošača u BiH, kao pravni osnov za naplatu RTV takse putem računa za električnu energiju. Uz to konstatiraju „… da način naplate RTV takse utvrđuje Odbor JRT Sistema (Odbor Sistema čine članovi upravnih odbora sva tri javna RTV servisa)…itd. Shodno tome, a s ciljem pronalaženja stabilnog i održivog načina financiranja javnih RTV servisa, Obor JRTV Sistema je na 42. sjedinici Odbora od 21.04.2015. godine usvojio zaključak i dao prijedlog naplate RTV takse uz račun za električnu energiju i zatražio da se prijedlog uputi u parlamentarnu proceduru, kako bi se u prijelaznim odredbama Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu definirao način naplate putem elektrodistributivnih poduzeća za cijeli teritorij BiH. S obzirom da je predmetno pitanje još uvijek u parlamentarnoj proceduri, da je prethodna prijelazna odredba prestala da važi, a član 18. Zakona o javnom RTV sistemu daje pravo Odboru da definire način naplate RTV takse, a što je učinio svojim zaključkom od 21.04.2015. godine, javni RTV servisi su na osnovu prava iz člana 18. stavak 3., započeli proceduru zaključenja ugovora sa elektrodistributivnim poduzećima…itd. Pri tom konstatiraju da su prijedlog Ugovora uputili i elektroprivrednom poduzeću HZ HB Mostar, koji je identičan Ugovoru koji su JRTV servisi (Radio-televizija BiH i Radiotelevizija Federacije BiH) zaključili sa JP Elektroprivreda BiH…“

 

Odbor JRT sistema nije dostavio izjašnjenje o spornoj problematici, niti je ijedna strana dostavila Ugovor koji su JRTV servisi zaključili sa Elektroprivredom BiH, kao ni bilo koji drugi dokazi od značaja za konkretan slučaj.

Međutim, cijeneći značaj sporne problematike, Institucija ombudsmana je u dva navrata (29.09. i 14.11.2017. godine) uputila hitni zahtjev Elektroprivredi BiH, JS BHRT, JS RTV Federacije i drugim, za dostavljanje  gore označenog ugovora o poslovnoj suradnji, kao i dostavu Odluke odbora sistema javnih servisa. Nažalost, traženi dokazi nisu dostavljeni.

 

IV. Relevantno zakonodavstvo

 

Zakon o zaštiti potrošača u BiH („ Službeni glasnik BiH“ broj: 25/06)

Članak 3.

Osnovna prava potrošača su:

e) pravo na izbor.

 

Članak 33.

(1)„ Ekonomske usluge su usluge koje ispunjavaju osnovne potrebe potrošača na tržištu, tj. isporuku energije (struja, gas, grijanje) i vode... i javni transport.

(2) „Pružanje ekonomskih usluga od općeg interesa potrošaču je u režimu ugovornog odnosa“.

 

 Članak 34.

(1)“Svaki potrošač koji zaključuje novi ugovor, ili mu se , na njegov zahtjev; pružaju ekonomske usluge od općeg interesa, mora dobiti, bez naplate, obrazac ugovora koji će sadržavati uvjete ugovora“

(2)“Obaveza plaćanja usluge mora se odnositi samo na starnog korisnika ili na stranu koja je potpisala ugovor“

 

Članak38.

Kriteriji koji osiguravaju efikasno pružanje ekonomskih usluga od općeg interesa u korist potrošača su:

c) jednakost u pristupu i tretmanu svih potrošača;

h) efikasno konsultovanje i predstavljanje potrošača u donošenju odluka;

 

Članak 36.

(2) Račun za pružanje usluge isporuke energije iz člana 35 ovog zakona, telekomunikacione, komunalne i druge usluge (RTV i sl.) potrošaču se moraju dostaviti posebno za svaku uslugu“.

 

Općti uvjeti za isporuku električne energije u Federaciji BiH

Članak 33.

...

(2) „Ugovor o snabdijevanju električnom energijom  pored ostalog sadrži:

a) podatke o ugovornim stranama;

b) predmet ugovora;

...

e) mjesto isporuke, mjesto i način mjerenja;

...

i.) način obračuna i dostave računa, adresu dostave računa, te odredbe o plaćanju računa;

j.) prava i obaveze ugovornih strana, naročito u vezi sa promjenom adrese,razlogom i rokom obustave električne energije, prigovor na račun;

k.) obavezu ugovornih strana da primjenjuju Zakon, ove Opšte uslove i druga pravila i propise FERK-a.

 

 

Članak 65.

(1)“krajnji kupac je dužan platiti račun za utrošenu električnu energiju“

 

Zakon o JRT sistemu BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 78/05, 35/09,32/10.) i to kako slijedi:

 

Članak 17.

(1) „svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji BiH koji posjeduje radio ili televizijski prijemnik dužni su plaćati mjesečnu taksu za posjedovanje tog prijemnika ( u daljem tekstu:RTV taksu) pod uslovima određenim ovim Zakonom.

 

Članak 18.

(1)“Način naplate RTV takse utvrđuje i uspostavlja  Odbor JRTS“

   

V. Zapažanja i mišljenje Ombudsmana

 

Na osnovu prikupljenih činjenica u konkretnom slučaju nalazimo nespornim da je Elektroprivreda BiH, korisnicima isporuke električne energije na dostavljenim računima počev od kolovoza 2017. godine, iskazala TRV taksu, kao stavku koju su obavezni platiti uz račun. U obrazloženju koje je Elektroprivreda dostavila navodi se: da je u periodu od 2012. godine bilo više inicijative od strane Javnih RTV emitera prema nadležnim institucijama za pronalaženje efikasnog modela naplate RTV takse, pri čemu je preferiran model naplate rtv takse putem računa za električnu energije. S tim u vezi,  u prosincu 2015. godine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je od JP Elektroprivrede BiH, zatražilo stav i mišljenje po dostavljenom prijedlogu naplate RTV takse. U tom smislu, JP Elektroprivreda je donijela zaključak kojim prihvaća informaciju o novom modelu naplate RTV takse, te je shodno tome dana 24.07.2017.godine zaključila memorandum o razumijevanju sa Radio-televizijom Federacije. Nadalje, Elektroprivreda  BiH je dana 24.07.2017. godine zaključila ugovor o poslovnoj suradnji o naplati RTV takse sa Radio-televizije BiH i Radio-televizije Federacije BiH.  

 

Kao pravni osnov za takvo postupanje, Elektroprivreda nalazi u pravnim propisima koji reguliraju navedenu problematiku, navodeći pri tom: Zakon o zaštiti potrošača u BiH, Zakon o zaštiti osobnih podataka u BiH, kao i Opće uvjete za isporuku električne energije…itd.

 

Razmatrajući navode podnositelja žalbi, relevantnu zakonsku regulativu, činjenice utvrđene tijekom postupka, postoji osnovana sumnja da ovakav model reguliranja naplate RTV takse, nije u skladu  sa gore navedenim propisima. S tim u vezi, Institucija ombudsmana cijeni važnim ukazati na sljedeće:

 

Zakon o zaštiti potrošača u BiH u člancima 33-38., u poglavlju „Ekonomske usluge od općeg interesa“, definira navedene usluge, kao usluge koje ispunjavaju osnovne potrebe potrošača na tržištu, što uključuje isporuku energije (struja, plin, grijanje) i vode, telekomunikacijske usluge PTT uslugu i javni transport. Pružanje tih usluga je u režimu ugovornog odnosa. Svaki potrošač, koji zaključuje ugovor ili mu se na njegov zahtjev pružaju ekonomske usluge, mora dobiti bez naplate obrazac ugovora koji će sadržavati sve uvjete ugovora, odnosno potrošač sa davateljem usluga zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Kriteriji koji osiguravaju efikasno pružanje  navedenih usluga u korist potrošača su: kvaliteta i kontinuitet usluge, jednakost u pristupu i tretmanu svih potrošača, adekvatno informiranje potrošača o korisniku, efikasna sredstva kompenzacije i načina za rješavanje potrošačkih sporova, adekvatnost usluge u smislu tehnološke evaluacije, transparentnost financiranja i tarifa, efikasno konzultiranje i predstavljanje potrošača u donošenju odluka.

 

Člankom 36.stavak (2) navedenog Zakona propisano je da računi za pružene usluge iz člana 35. (isporuka energije, plina, grijanja) zatim telekomunikacijske, komunalne i druge usluge (rtv i sl.) potrošaču se moraju dostaviti odvojeno za svaku uslugu.

Iz navedenih zakonskih odredbi jasno proizlazi pravo potrošača  da mu isporučitelj usluge u konkretnom slučaju, elektroprivredno poduzeće, dostavi poseban (odvojen) račun za isporučenu električnu energiju, sa jasnim pregledom svih stavki, koje se odnose na potrošnju za određeni obračunski period. To je osnovno potrošačko pravo koje je ustanovljeno Zakonom o zaštiti potrošača, a čija dosljedna primjena osigurava potrošaču efikasnu zaštitu. Osim toga, usluga isporuke električne energije je u režimu ugovornog odnosa, te je potrošač sa elektroprivrednim poduzećem zaključio ugovor o snabdijevanju električnom energijom, te shodno tome ima obavezu da plati račun za utrošenu električnu energiju.

 

Navedeno potrošačko pravo je posebno naglašeno Općim uvjetima za isporuku električne energije u Federacije BiH, gdje je članom 65. propisano da „krajnji kupac je dužan platiti račun za utrošenu električnu energiju“. Također, elektroprivredno poduzeće obavezno je s potrošačem zaključiti ugovor o snabdijevanju električnom energijom u skladu sa članom 63. Općih uvjeta, sa jasnim podatcima o predmetu ugovora, ugovornim stranama, načinu i mjestu plaćanja računa za električnu energiju, eventualne načine za rješavanje spora, i ostale podatke vezane isključivo za uslugu isporuke električne energije. Tim ugovorom nije predviđeno plaćanje bilo koje usluge ili pak takse, pa niti RTV takse.

 

Istovremeno, Institucija ukazuje na Zakon o javnom radio televizijskom sistemu BiH, koji člankom 17. propisuje da je „svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji BiH, koje posjeduje radio ili televizijski prijemnik, dužni su plaćati mjesečnu taksu za posjedovanje tog prijemnika  pod uvjetima određenim ovim zakonom.

Prihod od RTV takse može se koristiti samo za financiranje osnovne djelatnosti javnih RTV sustava.

 

Također, u članku 18. stavak (1) istog Zakona propisano je da „način naplate RTV takse utvrđuje i uspostavlja Odbor JRTS“. Istina, naplatu RTV takse mogu vršiti javni RTV servisi putem vlastitih službi ili taj posao mogu povjeriti drugim pravnim licima...itd, ali samo uz prethodnu odluku Odbora sistema javnih servisa. Znači, Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu daje isključivo ovlašćenje Odboru sistema javnih servisa  da utvrdi način naplate RTV takse na području BiH.

 

Poštujući navedene zakonske odredbe jasno proizlazi da RTV pristojba je mjesečna taksa za posjedovanje radio ili televizijskog prijemnika, a koristi se za financiranje osnovne djelatnosti javnih RTV servisa (rtv usluga).  

 

Institucija ombudsmana, u potpunosti uvažava obavezu građana da plaćaju RTV taksu,  ovlašćenje Odbora sistema javnih servisa za pronalaženje jedinstvenog modela naplate za cijeli teritorij BiH, te u konačnici pronalaženje stabilnog i održivog načina financiranja javnih RTV servisa. Međutim, način naplate RTV takse putem računa za električnu energiju, je u suprotnosti sa osnovnim potrošačkim pravima, kao i kriterijima koji osiguravaju efikasno pružanje ekonomskih usluga od općeg interesa uključuju jednakost u pristupu i tretmanu svih potrošača kao i konzultiranje i sudjelovanje potrošača u procesu donošenja odluka koje se na njih odnose (član 38 ZZP).

 

Osim toga, takav način naplate je u suprotnosti i sa osnovnom djelatnošću javnog poduzeća koje vrši isporuku električne energije. To poduzeće je registrirano za isporuku električne energije, te kao takvo ima određenu šifru djelatnosti… itd. Naime, u konkretnom slučaju pokušava se naplatiti jedna vrsta usluge preko poduzeća koje pruža potpuno drugu vrstu usluge. Radi se o prihodima dva poslovna subjekta na jednom računu koji nisu ničim povezani sa nastankom obaveze plaćanja (isporuka električne energije i posjedovanje radio ili TV prijemnika.)

 

 

Za Instituciju ombudsmana su potpuno neprihvatljivi stavovi dati u izjašnjenju Javnog  RTV servisa (RTVFBiH i BHRT), s obzirom na činjenice da je pitanje naplaćivanja RTV takse  u parlamentarnoj proceduri, kao i da je prethodna prijelazna odredba Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu prestala važiti (RTV taksa naplaćivana uz račun telekoma…) dalo je za pravo da javni RTV servisi pristupe proceduri zaključenja ugovora sa elektrodistributivnim poduzećima. U konkretnom slučaju zaključen je ugovor sa jednim elektroprivrednim poduzećem, Elektroprivredom BiH, d.d. Sarajevo. S obzirom da ostala elektroprivredna preduzeća (HZ HB Mostar, Elektroprivreda RS), nisu zaključila iste ili slične ugovore, izvodimo zaključak, da ovakav način naplaćivanja RTV takse ne predstavlja jedinstveno rješenje, i kao takvo nije provodivo u praksi.

 

Zbog svega navedenog, a u cilju većeg poštivanja prava potrošača i njihove kolektivne zaštite, sukladno svojoj nadležnosti iz člana 101.i 103. Zakona o zaštiti potrošača u BiH,  Ombudsman

 

                                    

                                                                   PREPORUČUJE:

 

JP ELEKTROPRIVREDI BiH, d.d. Sarajevo

 

I. Da potrošaču-korisniku električne energije isporuči račun u skladu sa članom 36.stav (2) Zakona o zaštiti potrošača, tj. odvojeno od bilo kojih usluga i taksi.

 

II. Da račun za isporučenu električnu energiju isporuči u skladu sa ugovorom zaključenim sa potrošačem o snabdijevanju električnom energijom, odnosno sa jasnim prijedlegom stavki koje se odnose na potrošnju električne energije za obračunski period.

 

III. Da račun za električnu energiju uskladi sa članom 65. Općih uvjeta za isporuku električne energije i obavezi potrošača da je dužan platiti račun za utrošenu električnu energiju.

 

IV. O realizaciji datih preporuka obavijestiti instituciju ombudsmana u roku od 30 dana.

 

 

                                                                                                           O M B U D S M A N

 

                                                                                                              Dragan Doko

                                                                     

 

 

Broj: 01-26-1-721-1 /17.

Mostar, 19.12.2017. godine